ALGEMENE VOORWAARDEN SAM SCHOONMAAK VOF

 

Artikel 1. ALGEMEEN

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten en/of van opdrachten en diensten van Sam Schoonmaak v.o.f., hierna verder te noemen Sam Schoonmaak. De algemene voorwaarden worden bij iedere offerte / opdracht overhandigd en worden op verzoek gratis toegezonden;
 2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn;
 3. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen Sam Schoonmaak en de wederpartij kunnen door de wederpartij niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van Sam Schoonmaak;
 4. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van de wederpartij worden door Sam Schoonmaak niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door Sam Schoonmaak is bevestigd;
 5. De gedrag – en beroepsregels van Sam Schoonmaak maken deel uit van deze algemene voorwaarden. De wederpartij verklaart de daaruit voortvloeiende verplichtingen steeds te zullen respecteren;
 6. De wederpartij zal zich ter zake van de opdracht nooit kunnen beroepen op de omstandigheid dat zij namens een derde handelde, tenzij de wederpartij dit uitdrukkelijk aan de Sam Schoonmaak ter kennis heeft gebracht en Sam Schoonmaak alsdan onder deze voorwaarde de opdracht schriftelijk heeft aanvaard;

 

Artikel 2. OFFERTE

 1. In prijsbladen of op internet (website), offertes en andere documenten vermelde hoeveelheden, gewichten, maten, prijzen, e.d. zijn uitsluitend informatief. Hoewel de belangrijkste kenmerken zo nauwkeurig mogelijk worden weergegeven hebben zij het karakter van een benaderende aanduiding en binden Sam Schoonmaak niet;
 2. Sam Schoonmaak stelt haar offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding (regiewerk), materiaalgebruik en andere project gerelateerde zaken. Sam Schoonmaak bepaalt deze uren in alle redelijkheid echter zijn bij benadering, mits anders is overeengekomen (aangenomen werk);
 3. De offerte dient door de wederpartij te worden ondertekend en te worden geretourneerd naar Sam Schoonmaak. Wanneer de offerte niet is ondertekend gaat Sam Schoonmaak er vanuit dat de offerte verwoord wat partijen zijn overeengekomen. Vooral het ontbreken van een handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan;
 4. Als methode om de beloning te berekenen wordt gehanteerd:
  1. a. Op basis van een vast bedrag (fee): Het verrichten van een dienst tegen een van te voren vastgesteld totaalbedrag, afhankelijk van de opdracht en het hieraan verbonden advies;
  2. b. Op basis van een uurtarief: Een vooraf overeengekomen vergoeding voor het verrichten van diensten gedurende de tijd van één uur door één persoon. Aan de wederpartij wordt het totale aantal uren in rekening gebracht dat men voor hem werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing, kantoorkosten, afschrijvingen en overige kosten;

 

Artikel 3. OVEREENKOMSTEN

 1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat Sam Schoonmaak de opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging en het daarbij behorende werkprogramma en deze algemene voorwaarden;
 2. Indien – nadat de opdracht is verstrekt – in de uitvoering daarvan alsnog wijzigingen worden verlangd of een opdracht tot meerwerk wordt verstrekt, dient de wederpartij zulks schriftelijk te
  bevestigen. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard dan ook, moeten schriftelijk door Sam Schoonmaak bevestigd worden;
 3. De overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Beëindiging van de overeenkomst kan, door beide partijen, slechts bij aangetekend schrijven geschieden waarbij de opzegtermijn in alle gevallen minimaal 3 maanden bedraagt;

 

Artikel 4. PRIJZEN

 1. Alle prijsopgaven en de prijzen die Sam Schoonmaak in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het totstandkomen van de overeenkomst geldende prijzen, exclusief BTW en andere op de overeenkomst vallende kosten, zoals heffingen, toeslagen op overuren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;
 2. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen en/of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is Sam Schoonmaak gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade;
 3. Sam Schoonmaak is gerechtigd het honorarium te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd geschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Sam Schoonmaak, dat in redelijkheid niet van Sam Schoonmaak mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Sam Schoonmaak zal de wederpartij in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen waarbij Sam Schoonmaak daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden;

 

Artikel 5. BETALING

 1. Betaling dient dan te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Mochten andere betalingscondities zijn overeengekomen, dan blijken deze uit de factuur;
 2. Facturatie kan geschieden op basis van voorschotfacturen, eventueel met tussenfactu(u)r(en) en een eindfactuur zulks afhankelijk van de hoogte van de order en enkel in overleg;
 3. Na overschrijding van de betalingstermijn is wederpartij de aanmaningskosten verschuldigd van € 40,00 inclusief BTW;
 4. In geval van een gezamenlijke opdracht is iedere wederpartij individueel hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het hele factuurbedrag;
 5. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend;
 6. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is Sam Schoonmaak alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.5% per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag;
 7. Alle door Sam Schoonmaak gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met wederpartij, zowel eisende als verwerende, komen voor rekening van wederpartij;
  Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten- rente en kosten daaronder begrepen, zelfs al verklaart de wederpartij te dien aanzien anders;

 

Artikel 6. HULPMIDDELEN

 1. Alle kosten van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde hulp- en reinigingsmiddelen zijn bij de prijs inbegrepen. Sam Schoonmaak is vrij in zijn keuze van hulp- en reinigingsmiddelen, tenzij anders is overeengekomen.
 2. In afwijking van het hierboven onder a. bepaalde, zal de wederpartij het voor de uitvoering van het werkprogramma benodigde water, elektriciteit en gas kosteloos ter beschikking stellen. Bij glazenwaswerkzaamheden aan de buitenkant van het object is het de Sam Schoonmaak toegestaan kosteloos gebruik te maken van de voorzieningen welke aan het gebouw ten behoeve van buitenwerkzaamheden aanwezig zijn;
 3. In overleg tussen wederpartij en Sam Schoonmaak zullen voldoende afsluitbare ruimten, zoals werkkasten en dergelijke, voor materiaalopslag, uitsluitend voor gebruik door Sam Schoonmaak, kosteloos ter beschikking worden gesteld. Sam Schoonmaak is gehouden om de bedrijfsmiddelen (daaronder mede begrepen materialen, middelen en machines) van de wederpartij, die in haar ruimte wordt gebruikt en opgeslagen, als een goed huisvader te beheren, de bedrijfsruimte goed af te sluiten en alle maatregelen te nemen die voor het behoud van die bedrijfsmiddelen noodzakelijk zijn;

 

Artikel 7. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Sam Schoonmaak zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap;
 2. Sam Schoonmaak is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij Sam Schoonmaak;
 3. Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Sam Schoonmaak aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Sam Schoonmaak worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan het Sam Schoonmaak zijn verstrekt, heeft Sam Schoonmaak het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extrakosten tegen de gebruikelijke tarieven aan wederpartij in rekening te brengen;
 4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Sam Schoonmaak de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd;

 

Artikel 8. RECLAME

 1. Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst door de wederpartij geconstateerd wordt dat de uitvoering van het werkprogramma in belangrijke mate in negatieve zin afwijkt van wat overeengekomen is, dan dient de wederpartij Sam Schoonmaak onverwijld schriftelijk in kennis stellen van de door hem geconstateerde afwijking(en);
 2. Bedoelde schriftelijke in kennisstelling bevat tenminste: – een nauwkeurige omschrijving van tijdstip, ruimte, aard en ernst van de geconstateerde afwijking;
  • een redelijke termijn waarbinnen Sam Schoonmaak de geconstateerde afwijking dient te herstellen;
 3. Indien de geconstateerde afwijking niet binnen de gestelde termijn of niet op behoorlijke wijze wordt hersteld, staat het de wederpartij vrij de gesloten overeenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden;
 4. Reclame is niet mogelijk indien:
  • de afwijking een of meer onvolkomenheden vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie;
  • de afwijking is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij (bijvoorbeeld door onvoldoende onderhoud) of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van Sam Schoonmaak;
  • wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens Sam Schoonmaak (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan;
  • aan het uitgevoerde werk andere en/of zwaardere eisen zijn gesteld, dan bij het tot stand komen van de overeenkomst bekend waren;
  • zonder schriftelijke toestemming van Sam Schoonmaak door derden herstel- of andere werkzaamheden aan het uitgevoerde werk zijn verricht;
 5. Indien wederpartij met inachtneming van het in de betreffende overeenkomst en deze algemene voorwaarden bepaalde binnen tien dagen na ontvangst schriftelijk reclameert, en zijn reclame door Sam Schoonmaak gegrond wordt bevonden, zal Sam Schoonmaak te hare keuze de werkzaamheden opnieuw verrichten dan wel een prijsreductie verlenen;
 6. Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van wederpartij niet op;
 7. Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht en kan wederpartij hieraan geen rechten ontlenen;

 

Artikel 9. OPNEMING EN GOEDKEURING

 1. Opneming geschiedt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk de hiervoor bedoelde dag. De opneming vindt plaats door wederpartij in aanwezigheid van Sam Schoonmaak en strekt ertoe, te constateren of Sam Schoonmaak aan zijn verplichtingen uit hoofde van de bestaande overeenkomst heeft voldaan;
 2. Nadat het werk is opgenomen, wordt door wederpartij aan Sam Schoonmaak medegedeeld of het werk al dan niet is goedgekeurd, in het eerste geval met vermelding van de eventueel aanwezige kleine gebreken, in het laatste geval met vermelding van de gebreken, die de reden voor onthouding van de goedkeuring zijn. Wordt het werk goedgekeurd, dan dient wederpartij voor akkoord te tekenen;
 3. Het werk wordt tevens geacht te zijn goedgekeurd indien
  en voor zover het in gebruik wordt genomen. De dag van ingebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan geldt als dag van goedkeuring van het werk of van het desbetreffende gedeelte;
 4. Kleine gebreken, welke in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zijn geen reden tot onthouding van
  goedkeuring, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan;

 

Artikel 10. NIET-NAKOMING/ ONTBINDING/OPSCHORTING

 1. Sam Schoonmaak is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:
  • – wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen;
  • – wederpartij overlijdt, surséance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet;
  • – faillissement van wederpartij wordt aangevraagd of het bedrijf van wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd;
  • – een onderhands akkoord wordt aangeboden of op enig vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt gelegd.
 2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien wederpartij, na daar toe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven dagen naar het oordeel van Sam Schoonmaak passende zekerheid heeft gesteld;

 

Artikel 11. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Sam Schoonmaak is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij. De nakoming van de verplichtingen uit reclame zoals omschreven in artikel 8 hiervoor geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Sam Schoonmaak of leidinggevende ondergeschikten;
 2. Sam Schoonmaak is evenmin aansprakelijk voor opzet of (grove) nalatigheid van (niet-leidinggevende) ondergeschikten of van anderen die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld;
 3. Sam Schoonmaak aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen;
 4. Wederpartij dient Sam Schoonmaak altijd in de gelegenheid te stellen een klacht af te wikkelen anders vervalt de aansprakelijkheidstelling en daarmee de schadeloosstelling;
 5. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Sam Schoonmaak, uit welke hoofde ook, beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde diensten. Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding;
 6. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is Sam Schoonmaak nimmer gehouden tot vergoeding van directe schade welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade wordt gedekt door een door Sam Schoonmaak gesloten verzekering;
 7. Sam Schoonmaak is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie of het gegeven dat het project van de wederpartij onverzekerd is;
 8. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Sam Schoonmaak aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Sam Schoonmaak toegerekend kunnen worden;
  • de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden;
 9. De wederpartij vrijwaart Sam Schoonmaak tegen alle aanspraken van derden, welke direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen;
 10. Sam Schoonmaak heeft te allen tijde het recht een schade van de wederpartij te herstellen. Wederpartij dient Sam Schoonmaak hiertoe in de gelegenheid te stellen anders vervalt de aansprakelijkheidstelling en daarmee de schadeloosstelling;

 

Artikel 12. OVERMACHT

 1. Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Sam Schoonmaak, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van Sam Schoonmaak kan worden verlangd, zoals oorlog, overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werk- stakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, vorstverlet, tekortkoming van derden die door Sam Schoonmaak ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld (zoals te late levering door leveranciers), etc.
 2. Overmacht geeft Sam Schoonmaak het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft wederpartij tot betaling gehouden;

 

Artikel 13. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS EN

 

PRIVACYBELEID

 1. Sam Schoonmaak ontvangt en verwerkt persoonsgegevens conform de instructies van en onder de verantwoordelijkheid van de wederpartij;
 2. Technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking;
 3. Sam Schoonmaak bewaart persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist. Indien het account van de wederpartij gedurende 18 maanden niet wordt gebruikt, wordt deze gemarkeerd als ‘inactief’. In dat geval wordt niet langer actief gebruik van accountinformatie bijvoorbeeld om over producten en diensten te informeren;
 4. Sam Schoonmaak verleent medewerking aan de wederpartij of derden wanneer deze een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering, verwijdering doch zulks met uitzondering van de informatie die Sam Schoonmaak wettelijk verplicht is te bewaren. Sam Schoonmaak is bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren;
 5. De verzameling van (persoons)gegevens van de wederpartij, waaronder gebruikersmateriaal en informatie, die door Sam Schoonmaak wordt gebruikt, is een juridisch beschermde databank. Sam Schoonmaak is de producent van de databank en heeft derhalve het exclusieve recht om toestemming te verlenen voor;
  • het opvragen of hergebruiken van het geheel of een in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van de databank;
  • het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van in kwalitatief en/of in kwantitatief opzicht niet-substantiële delen van de inhoud van de databank, voor zover dit in strijd is met de normale exploitatie van de databank of ongerechtvaardigde schade toebrengt aan de rechtmatige belangen van Sam Schoonmaak. Sam Schoonmaak mag slechts gegevens uit de databank opvragen of hergebruiken indien en voor zover toegestaan onder deze algemene voorwaarden;
 6. Een data lek (een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand, enz.) welke leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens wordt gemeld bij het meldloket datalekken Autoriteit Persoonsgegevens;

 

Artikel 14. PARTIELE NIETIGHEID

Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

 

Artikel 15. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

 1. De vestigingsplaats van Sam Schoonmaak is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens Sam Schoonmaak moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten.
 2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Sam Schoonmaak is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en Sam Schoonmaak gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter;
 4. Deze algemene voorwaarden zijn in juli 2018 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.